Avatar

Najważniejsze informacje:

  • Budując zaufanie klientów w zakresie bezpieczeństwa danych, organizacje skupiają się przede wszystkim na zgodności z regulacjami, podczas gdy konsumenci najbardziej cenią sobie przejrzystość – wynika z Cisco’s 2023 Data Privacy Benchmark Study.
  • 92% respondentów twierdzi, że ich firma powinna zrobić więcej, aby zapewnić klientów o tym, jak ich dane są wykorzystywane przez AI.
  • Organizacje uzyskały 180% zwrotu z inwestycji w prywatność, przy czym szacowane korzyści znacznie wzrosły w ciągu ostatniego roku.
  • 90% respondentów uważa, że globalni dostawcy mogą lepiej chronić ich dane w porównaniu do lokalnych.
  • Dane zostały zebrane w ramach anonimowej ankiety, przeprowadzonej w 26 państwach, wśród ponad 4700 specjalistów ds. bezpieczeństwa i prywatności danych.

Warszawa, 31.01.2023 – Cisco opublikowało wyniki 2023 Data Privacy Benchmark Study. Była to szósta edycja badania opinii profesjonalistów odnośnie do ochrony prywatności danych. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, organizacje nadal inwestują w prywatność, przy czym wydatki znacznie wzrosły – z 1,2 mln USD trzy lata temu do 2,7 mln USD w tym roku. Jednak 92% respondentów uważa, że ich organizacja musi zrobić więcej, aby zapewnić klientów o bezpieczeństwie ich danych. Badanie wykazało również, że priorytety firm w zakresie ochrony prywatności różnią się od priorytetów konsumentów.

Rozbieżność między oczekiwaniami konsumentów a strategiami prywatności firm 

W badaniu stwierdzono rozdźwięk między środkami ochrony prywatności danych stosowanymi przez firmy a tym, czego konsumenci oczekują od organizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób, w jaki stosują i wykorzystują one sztuczną inteligencję (AI).

Inne badanie Cisco – zeszłoroczne 2022 Consumer Privacy Survey – wykazało, że 60% konsumentów jest zaniepokojonych sposobem, w jaki organizacje stosują i wykorzystują obecnie AI, a 65% straciło już zaufanie do organizacji w związku z ich praktykami w tym zakresie. Konsumenci stwierdzili również, że najlepszym sposobem na zwiększenie ich komfortu byłoby zapewnienie możliwości rezygnacji z rozwiązań opartych na AI. Z drugiej strony z badania wynika, że zapewnienie tej możliwości było wybierane najrzadziej (w przypadku 22%) spośród opcji, które organizacje wprowadziłyby w celu uspokojenia konsumentów.

“Jeśli chodzi o zdobywanie i budowanie zaufania, zgodność z przepisami nie wystarczy” – powiedział Harvey Jang, wiceprezes i dyrektor ds. prywatności w Cisco. Przejrzystość w korzystaniu z danych była najważniejszym priorytetem dla konsumentów (39%), aby zaufać firmom, podczas gdy badane organizacje uważały, że priorytetem numer jeden w budowaniu zaufania klientów jest zgodność z przepisami (30%).

Mimo że 96% firm uważa, że posiada procesy pozwalające spełnić odpowiedzialne i etyczne standardy, których klienci oczekują w przypadku rozwiązań i usług opartych na AI, 92% respondentów uważa, że ich organizacja musi zrobić więcej, aby zapewnić spokój konsumentów w zakresie ich danych.

Zwrot z inwestycji w prywatność 

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, organizacje nadal inwestują w ochronę prywatności – wydatki na ten cel wzrosły z 1,2 mln USD trzy lata temu do 2,7 mln USD w tym roku. Ponad 70% badanych organizacji wskazało, że uzyskuje “znaczące” lub “bardzo znaczące” korzyści z inwestycji w ochronę prywatności, takie jak budowanie zaufania klientów, zmniejszenie opóźnień w sprzedaży lub ograniczenie strat wynikających z naruszenia danych. Średnio organizacje szacują korzyści w tym zakresie na blisko dwukrotność wydatków (dokładnie 180%), a 94% wszystkich respondentów wskazało, że ich zdaniem korzyści z ochrony prywatności przeważają nad kosztami.

W związku z tym, że prywatność jest kluczowym priorytetem biznesowym, coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że każdy w ich organizacji odgrywa istotną rolę w ochronie danych. W tym roku 95% respondentów stwierdziło, że “wszyscy pracownicy” muszą wiedzieć, jak chronić prywatność danych.

“Podejście firm do prywatności danych ma wpływ nie tylko na zgodność z przepisami” – powiedział Dev Stahlkopf, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. prawnych w Cisco. “Inwestycje w prywatność napędzają wartość biznesową w zakresie sprzedaży, bezpieczeństwa, operacji, a co najważniejsze – zaufania”.

Koszty lokalizacji danych i większe zaufanie do globalnych dostawców 

Przepisy dotyczące prywatności odgrywają ważną rolę, umożliwiając rządom pociąganie organizacji do odpowiedzialności za sposób, w jaki zarządzają danymi osobowymi, a 157 krajów (względem poprzedniego roku, odpowiednie legislacje wprowadziło 12 nowych państw) posiada obecnie przepisy dotyczące prywatności. Mimo że przestrzeganie tych przepisów wiąże się ze znacznym wysiłkiem i kosztami, 79% wszystkich respondentów korporacyjnych stwierdziło, że przepisy dotyczące prywatności miały pozytywny wpływ.

Chociaż 88% respondentów uważa, że ich dane byłyby bezpieczniejsze, gdyby były przechowywane wyłącznie w ich kraju lub regionie, badania wskazują, że nie jest to zgodne z prawdą, jeśli weźmie się pod uwagę koszty, bezpieczeństwo i inne kompromisy. Co niezwykłe, 90% stwierdziło również, że globalny dostawca, działający na dużą skalę, może lepiej chronić dane w porównaniu z dostawcami lokalnymi.

Źródła i materiały dodatkowe: