Avatar

Najważniejsze informacje dla Polski: 

  • 64% pracowników z Polski, którzy wzięli udział w badaniu Cisco uważa, że jakość usług szerokopasmowych powinna ulec znacznej poprawie, aby umożliwić im pracę z dowolnego miejsca.
  • Prawie 70% ankietowanych przyznaje, że dostęp do szybkiego i niezawodnego Internetu jest kluczowy dla przyszłego wzrostu gospodarczego (69%) i rozwoju dobrze wykształconego społeczeństwa (67%).
  • 57% respondentów przyznało, że ze względu na brak stabilnego połączenia z Internetem, w trakcie lockdownu nie byli w stanie uzyskać dostępu do najważniejszych usług, takich jak wizyty lekarskie online.
  • 38% ankietowanych z Polski korzysta obecnie z prywatnego Internetu, aby pracować w domu lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

28 marca 2022 r. – Według najnowszej edycji badania Cisco Broadband Index, ludzie cenią dostęp do wydajnego i bezpiecznego Internetu o wiele bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jak wynika z globalnej analizy przeprowadzonej wśród prawie 60 000 pracowników umysłowych z 30 krajów na świecie, w tym z Polski, wzrost gospodarczy i rozwój społeczeństwa informacyjnego nie będą możliwe bez powszechnego dostępu do szybkiej i niezawodnej sieci.

Praca hybrydowa zależy od jakości Internetu

Powodzenie pracy w modelu hybrydowym zależy od jakości i dostępności Internetu. 64% pracowników z Polski twierdzi, że usługi szerokopasmowe muszą ulec znacznej poprawie, aby wspierać ten nowy sposób pracy. Tego samego zdania jest aż 75% wszystkich ankietowanych w badaniu globalnym. 71% badanych w Polski (78% w przypadku wyników ogólnoświatowych) twierdzi, że niezawodność i jakość połączeń szerokopasmowych jest dla nich kluczowa. Zależność od wydajnego dostępu do Internetu podkreśla fakt, że ośmiu na dziesięciu respondentów (82% w przypadku Polski i 84% ogólnie) aktywnie korzysta z łącza internetowego w domu przez cztery lub więcej godzin każdego dnia (a 49% ankietowanych Polaków przez co najmniej 7 godzin). Tymczasem w niemal 60% gospodarstw domowych w Polsce z Internetu korzystają jednocześnie trzy lub więcej osób.

Wielu pracowników zdalnych potrzebuje obecnie więcej niż tylko podstawowego poziomu łączności, by móc wykonywać swoje obowiązki. Aby sprostać wymaganiom związanym z łączem szerokopasmowym, prawie jedna trzecia polskich ankietowanych (30%) planuje modernizację swoich usług internetowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w porównaniu do 44% ankietowanych globalnie).

„Bezpieczny i niezawodny Internet wysokiej jakości ma kluczowe znaczenie dla powodzenia modelu pracy hybrydowej” – powiedział Jonathan Davidson, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Mass-Scale Infrastructure Group w Cisco. „Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, którzy są globalnymi dostawcami usług, aby usprawnić funkcjonowanie sieci, zmienić ekonomikę Internetu i pomóc im w projektowaniu zupełnie nowej infrastruktury sieciowej, czyniąc ją lepszą i bardziej dostępną, tak aby połączyć jak najwięcej polegających na niej osób i firm”.

Wydajny Internet kluczowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

 38% pracowników w Polsce korzysta obecnie z prywatnego Internetu, aby pracować w domu lub prowadzić własną działalność gospodarczą w porównaniu do prawie połowy (48%) wszystkich uczestników badania. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które nie dysponują takimi samymi zasobami i infrastrukturą informatyczną jak większe organizacje.

Według danych Banku Światowego*, MŚP stanowią około 90% wszystkich przedsiębiorstw i odpowiadają za ponad 50% zatrudnienia na całym świecie. Na rynkach wschodzących MŚP tworzą siedem na dziesięć miejsc pracy. Łącza szerokopasmowe będą zatem odgrywać kluczową rolę we wzroście i rozwoju tej podstawowej kategorii przedsiębiorstw.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

 Aby móc pracować z dowolnego miejsca, pracownicy muszą łączyć się z firmowymi sieciami i aplikacjami spoza biura, uzyskując dostęp do służbowych danych z wielu lokalizacji, za pomocą wielu urządzeń, poprzez sieci publiczne i prywatne. Niesie to ze sobą oczywiście ryzyko ataków, poważnego incydentu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Jednocześnie pracownicy, także w Polsce, są coraz bardziej świadomi, że bezpieczeństwo i ochrona, a także szybkość i niezawodność będą miały kluczowe znaczenie dla powodzenia pracy hybrydowej. Ponad połowa (57%) osób pracujących zdalnie w pełnym wymiarze godzin i 51% w trybie hybrydowym w naszym kraju zapłaciłoby więcej, aby zapewnić sobie bezpieczne połączenie szerokopasmowe.

 Niwelowanie różnic w dostępie do technologii cyfrowych

 Poza światem biznesu, poprawa jakości dostępu do Internetu ma również duży wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Prawie 70% respondentów z Polski i 75% w ujęciu globalnym uważa, że dostęp do szybkiej i niezawodnej sieci ma kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego i dobrze wykształconej populacji. Podobny odsetek – 71% w przypadku Polski i 78% globalnie twierdzi, że każdy powinien mieć możliwość bezpiecznego podłączenia się do szybkiego i niezawodnego Internetu, niezależnie od lokalizacji.

„Na ten moment, ponad 40% światowej populacji nadal pozostaje niepodłączona do sieci. Brak dostępu do Internetu dla tych około 3,4 miliardów ludzi w ciągu najbliższych 10 lat grozi pogłębieniem cyfrowej przepaści” – powiedział Guy Diedrich, SVP & Global Innovation Officer w Cisco. „Jako liderzy biznesowi i technologiczni, musimy sprawić, aby fala cyfryzacji objęła wszystkich, a czas ma tu kluczowe znaczenie”.

Dane z badania Cisco Broadband Index podkreślają obawy związane z przepaścią cyfrową: prawie połowa (49%) respondentów z Polski i aż 65% wszystkich ankietowanych twierdzi, że niewystarczający dostęp do niedrogich i niezawodnych łączy szerokopasmowych stanie się głównym problemem dla ludzi, ponieważ łączność staje się jeszcze ważniejsza w kontekście zatrudnienia i edukacji. Ponad połowa badanych z Polski (57%) i ponad połowa wszystkich uczestników badania (58%) twierdzi, że nie była w stanie uzyskać dostępu do kluczowych usług, takich jak e-wizyty lekarskie, edukacja online, opieka społeczna i usługi komunalne podczas lockdownu, z powodu niestabilnego połączenia internetowego.

Partnerstwo na rzecz włączenia cyfrowego

 Krytyczna potrzeba zapewnienia powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu stanowi ogromną szansę dla rządów i biznesu na współpracę i podjęcie działań. 67% respondentów z Polski i 75% wszystkich badanych chciałoby, aby rządy przyspieszyły realizację planów mających na celu zapewnienie wszystkim dostępu do szybkiej i niezawodnej sieci.

„Aby to osiągnąć, organy administracji publicznej powinny kontynuować dotychczasowe wsparcie dla inwestycji w rozwój łączy szerokopasmowych, zwiększających ich zasięg i maksymalizujących ich dostępność. Bardzo ważna jest tu dalsza współpraca z dostawcami usług i priorytetowe traktowanie zarówno ekspansji na obszarach o niedostatecznej łączności, jak i doskonalenie już istniejących usług w celu zaspokojenia rosnących potrzeb cyfrowych społeczeństwa. Cisco od ponad 25 lat angażuje się w rozwój infrastruktury internetowej w Polsce – zarówno jako dostawca najnowszych, bezpiecznych technologii sieciowych, dostępnych i wdrażanych za pośrednictwem ponad 600 firm partnerskich oraz największych integratorów i dostawców usług na polskim rynku, ale także poprzez kursy technologiczne w ramach Akademii Cisco, w których do tej pory wzięło udział ponad ćwierć miliona osób, zmniejszając wciąż niestety istniejący problem braku odpowiedniej liczby specjalistów na rynku” – podsumowuje Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Cisco Broadband Index

Raport Cisco Broadband Index jest oparty na badaniu przeprowadzonym wśród 59 796 pracowników z 30 krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Polski, Rosji, Japonii, Hong Kongu, Tajwanu, Australii, Nowej Zelandii, Korei, Singapuru, Tajlandii, Malezji, Indonezji, Filipin, Wietnamu, Indii, Kanady, Brazylii, Meksyku, Chin, USA, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, RPA, Szwecji, ZEA i Holandii. Badanie zakończyło się w grudniu 2021 roku. Próba obejmowała respondentów z każdego regionu w każdym kraju, którzy albo pracują w pełnym wymiarze czasu zdalnie; w pełnym wymiarze czasu w biurze; hybrydowo, między domem a biurem; lub są pracownikami pierwszego kontaktu. Sondaż został przeprowadzony przez niezależną firmę badawczą Censuswide, która zatrudnia członków Stowarzyszenia Badań Rynkowych – opartego na zasadach ESOMAR.

Link do najnowszej wersji raportu Cisco Broadband Index.

*Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance, World Bank